Adatkezelési nyilatkozat

 

Az 1. pontban meghatározott Szolgáltató a gerinclabor.hu internetes weboldalon (továbbiakban: weboldal) online bejelentkezési, időpontfoglalási tevékenységet végez. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja a szolgáltatásokat igénybe vevő látogatókat (továbbiakban: felhasználók) a weboldal üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak (továbbiakban: nyilatkozat) megfelelően kezeli.

A weboldal használatával felhasználó elfogadja a nyilatkozat rendelkezéseit és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg és kifejezetten hozzájárul, hogy adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen nyilatkozatban meghatározott célokra használhassa. Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldal szolgáltatásainak használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

1. Az adatkezelő
Név: Tóth Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 37/B fsz. 2.
Nyilvántartási szám: 35988687
E-mail cím: hello@monolab.hu
Telefonszám: +36 30 892 3909

2. Az adatkezelő informatikai szolgáltatói

Tárhelyszolgáltató:
Név: Rackforest Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Számlázási cím: 1116 Budapest, Sáfrány u. 6.
Adószám: 14671858-2-43
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014
Telefon: +36 1 211 0044
Email: info@rackforest.com

3. Az adatkezelés célja, időtartama

Adatkezelő a weboldalon hirdetett szolgáltatásokra vonatkozóan bejelentkezés és időpontfoglalás érdekében kezeli a weboldalon a bejelentkezési, időpontfoglalási űrlapot kitöltő felhasználók személyes adatait.

Adatkezelő a személyes adatokat a megadástól számított 5 évig őrzi, kivéve, ha az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonja vagy adatai törlését kéri. Az adatkezelő – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. Az adatok megadásával és a bejelentkezés, időpontfoglalás leadásával az érintett kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Hírlevelek küldése esetén az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, amelyet a „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Gerinclabor szolgáltatói a nevem és email címem hírlevelezési céllal kezelje és részemre gazdasági reklámot is tartalmazó email hírleveleket küldjön.” jelölőnégyzet bejelölésével ad meg.

5. A kezelt adatok köre

Az érintettek köre: weboldal bejelentkezési űrlapját vagy időpontfoglalási rendszerét igénybe vevő felhasználók.

Bejelentkezés, időpontfoglalás érdekében kezelt személyes adat:
vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Az érintett által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az adatkezelő felelősséget nem vállal!

6. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Weboldalon való bejelentkezéssel, időpontfoglalással összefüggő adatkezelés tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a felhasználó adatait védje adatvesztés, megsemmisülés, torzítás, hamisítás, manipuláció, valamint jogosulatlan hozzáférés és jogosulatlan közzététel ellen. Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei részben székhelyén (kliens oldali infrastruktúra), másfelől és adatmegőrzési helye tekintetében a fizikai szervereit üzemeltető Rackforest Kft. szervertermében találhatók meg (szerver oldali infrastruktúra).

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. Bármely változás attól az időponttól válik hatályossá, amikor az a weboldalon megjelenik. A bevezetett változtatásokról az adatkezelő külön értesítést nem küld, de a nyilatkozat láblécében közöljük az utolsó módosítás, frissítés dátumát.

Felhasználók a weboldal szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadják a módosított nyilatkozatot.

9. Sütik (cookie-k) kezelése

Adatkezelő a sütik kezelésére vonatkozóan külön szabályzatot hozott létre, ami a következő linken található: Süti nyilatkozat

10. A felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban, jogorvoslat

A weboldal bejelentkezési, időpontfoglalási űrlapját kitöltő felhasználó bármikor kérhetik személyes adatai módosítását, illetve törlését, vagy kérelmezheti az adatkezelőnél

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését,
jogszabályban meghatározott kivételekkel – személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet emailben a hello@monolab.hu címre kell eljuttatni. Adatkezelésről való tájékoztatás kérése esetén az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Az adatkezelő a tájékoztatást az Infotörvényben tételesen meghatározott esetekben jogosult megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén, vagy ha az érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben az hello@monolab.hu címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti, ide nem értve a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelező adatkezelés körében kezelt személyes adatokat.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a felhasználó tiltakozását megalapozottnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az itt nem szabályozott kérdésekben az Infotörvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

11. Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében

A weboldalon található minden szöveges tartalom szerzője Tóth-Szőllősi Ágnes. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges másolása esetén a weboldal üzemeltetője – Tóth Zoltán egyéni vállalkozó – és az azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében ‌Üzemeltető jogosult

  • 50.000 Ft / domain / nap összegű díjat, valamint
  • a közjegyző által kiállított “weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány” költségét

8 napos fizetési ‌határidővel kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a tartalom felhasználója ezeket a kikötéseket és díjakat elfogadja.